BİLGİ

KVKK HAKKINDA POTANSİYEL MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

ESQOSOFT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİC. LTD. ŞTİ. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA POTANSİYEL MÜŞTERİLER İÇİN AYDINLATMA METNİ
 
ESQOSOFT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİC. LTD. ŞTİ.  olarak kişisel verilerinizin işlenmesinde ve muhafaza edilmesinde 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”na uygun davranılmasına azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu nedenle ilgili Kanunun 10. maddesinin gereği olmak üzere kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.
 
Bu metinle 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” m.10’dan doğan sizleri kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki dayanakları ve haklarınız konusunda aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmeyi amaçlamaktayız.
 
1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı KVK K.”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak FOLKART TOWERS B KULE ADALET MH. MANAS BLV. NO:39/3408 BAYRAKLI/İZMIR adresinde 3801137353 ESQOSOFT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİC. LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
 
            2.Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
 
            Şirketimizin web sitesi üzerinden ‘’ ÜCRETSİZ DENE ‘’ formunu kullanarak potansiyel müşterilerimize 1 hafta ücretsiz üyelik hizmeti sunmaktayız. Potansiyel Müşterilerimize bu hizmeti sunabilmemiz için kullanıcı kaydı oluşturulmaktadır. Ücretsiz Üyelik Hizmetimiz kullanmış olduğunuz süreç içerisinde işlenecek olan kişisel verileriniz bir faaliyet bütünü içerisinde değerlendirilmekte olup tarafınıza tek bir aydınlatma metni aracılığı ile aydınlatma yapılmaktadır. Kişisel verileriniz şirketimiz tarafından 6698 sayılı KVK Kanununun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde ve aşağıda sıralanan amaçlarla işlenebilecektir:
 
1-Kimlik Verileri (Firma Gerçek kişi ise Ad-Soyad, Şirket Yetkilisinin Ad, Soyadı)(Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi/Ürün-Hizmet Pazarlama Süreçlerin Yürütülmesi/Mal-Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi/ Mal/Hizmet Üretim Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi/ Sözleşme Öncesi Süreçlerinin Yürütülmesi/Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi)
 
2-İletişim Verileri (E-Mail Adresi, Telefon Numarası,)(Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi/ Ürün-Hizmet Pazarlama Süreçlerin Yürütülmesi Mal-Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi/ Mal/Hizmet Üretim Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi/ Sözleşme Öncesi Süreçlerinin Yürütülmesi/İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi/ /Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi)
 
            3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
            Kişisel verilerin aktarılması başlığını taşıyan 6698 sayılı KVK K. m.8’e göre, kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz. Kişisel veriler; kişisel veri sahibinin açık rızası ile işlendiği hallerde açık rızayla, açık rızası aranmaksızın işlenebildiği hallerde açık rıza aranmaksızın üçüncü kişilere de aktarılabilir. Aşağıda aktarımı öngörülen kişisel verileriniz, bu aydınlatma metninin 2. Maddesinde ilgili bulunduğu veri kategorisinin yanında yer alan amaçlarla aktarılmaktadır.
            Yukarıda belirtilen düzenlemelere uygun olarak işlenen kişisel verilerinizden;
1 ve 2 nolu maddelerinde belirtilenler Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri; İş Ortakları işlenen kişisel verileriniz yurtdışında aktarılmamaktadır.
4. Kişisel Verileri İşlemenin ve Aktarmanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
            Bu aydınlatma metninde yer alan kişisel verileriniz firmamız ile sipariş için temasa geçtiğiniz andan itibaren mal/hizmet satın alımı işlemleri süresince İdari İşler, Muhasebe, Satış/Pazarlama, birimleri tarafından toplanmakta ve İdari İşler, Muhasebe ve Satış/Pazarlama birimlerimizce bu aydınlatma metninin 3. maddesinde belirtilen ilgili kişilere aktarılmaktadır.  Bu süreçte toplanan ve aktarılan kişisel verileriniz elektronik (şirket bilgisayarları, harici hard diskler vb.) ve fiziki (kağıt, dosya vb.) ortamda toplanmakta ve aktarılmaktadır.
            Bu aydınlatma metninin 2. maddesinde belirtilen kişisel verilerinizden;
1 ve 2, nolu maddelerinde belirtilenler KVKK madde 5/2-c gereği Sözleşmenin Kurulması ve İfası İle İlgili Olması, KVKK madde 5/2-f gereği Meşru Menfaat Hukuki Sebepleriyle, işlenmekte ve aktarılmaktadır.
 
            5. Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
            Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz talebin niteliğine göre talebi 6698 sayılı KVKK’nun 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.
            Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
            · Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
            · Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
            · Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
            · Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
            · Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
            · 6698 sayılı KVK K.nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
            · İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
            ·Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
            6698 sayılı KVK K.nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı şirketimiz tarafından duyurulacaktır. Bu çerçevede şirketimize 6698 sayılı KVK K.nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır:
            Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı KVK K.nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi FOLKART TOWERS B KULE ADALET MH. MANAS BLV. NO:39/3408 BAYRAKLI/İZMIR adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.
           
             
 
 
 
 
 
YUKARI